 Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår
paketreseavtalet.


 Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i
avtalet fullgörs korrekt.


 Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan
komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.


 Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot
en extra kostnad.


 Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser),
och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före
paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären
säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till
en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.


 Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning
av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras
avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före
paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande
fall.


 Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början
utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet
som sannolikt skulle påverka paketresan.


 Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en
skälig och motiverad avbokningsavgift.


 Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans
början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får
säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet
med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte
avhjälper problemet.


 Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om
resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.


 Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.


 Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer
betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar
på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras
resenärernas hemtransport.


 Luxury Golf Travel har tecknat skydd vid obestånd hos Resegarantifonden. Resenärer får kontakta
denna enhet, Resegarantinämnden, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, Telefon: 08-700
08 00 om tjänster inte tillhandahålls till följd av Luxury Golf Trvael obestånd.


 Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt.